Internkontroll og GDPR

Prosessorientert Internkontroll løsning som inkluderer prosesskart, dokumentstyring og forbedringsløsning.

Alle bedrifter skal ha en løsning for internkontroll tilpasset sin størrelse. Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Med internkontroll menes systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

I mai 2018 innføres nye og strengere krav til personvernlovgivning(GDPR). Det vil stilles større krav til behandling av personinformasjon og varsling til myndighetene innen 72 timer ved brudd på reglene.

For å tilfredsstille kravene som stilles til internkontroll og ny personvernlov har vi satt sammen en løsning for små og mellomstore bedrifter i Norge. Fordeler med løsningen:

Ingen investering i forkant. Bare en pris pr bruker pr mnd.

2

Løsningen leveres i skyen og inkluderer app for registrering av avvik.

3

For å få eierskap må du bidra med din kompetanse om bedriften i våre maler.

4

Løsningen inkluderer avviksregistrering med app, saksbehandling av avvik, prosesskart på nivå 1 og maler for styrende dokumenter.

 

 

 

Andre produkter

Siste nytt

Les alle nyheter