DokumentKontroll

Få full kontroll på revisjoner og gjeldende versjon av styrende dokumentasjon.

Styrende dokumenter satt i system 

CoPro DokumentKontroll er en selvstendig modul i den web baserte løsningen CoPro Kvalitetssystem. CoPro Kvalitetssystem er en helhetlig virksomhetsstyrings system for å synliggjøre bedriftens prosesser, gjøre styrende dokumentasjon enkelt tilgjengelig for sluttbruker, setter fokus på forbedringsarbeidet for å sette inn de riktige tiltak, risiko vurder potensielle eller reelle hendelser og utvikle kompetanse. CoPro Kvalitetssikring setter fokus på kostnads besparende tiltak og er med å øker bedriftens verdier.

Dokumentstyring 

CoPro DokumentKontroll hjelper deg med å bygge fleksible dokumentstrukturer for bedrifter eller konsern. Dokumentene er styrende dokumenter som ISO dokumenter, prosedyrer, instrukser skjema el.l. Dokumentene har rollebeskrivelser og prosessnavn som benyttes inn mot CoPro ProsessDesigner for å vise dokumenter i det publiserte prosesskartet. På hvert dokument ligger det meta data som styrer livssyklusen til dokumentet m.h.p hvem som er dokumenteier, høringspersoner, godkjenner, revisjonsintervaller, varsling ved nye versjoner.

 

Andre produkter

Ta kontakt for mer informasjon om DokumentKontroll

Siste nytt

Les alle nyheter